Yellow BegoniaYellow Begonia, oil, 10 x 10 inches
©2020 Barbara Benedetti Newton