Lakeside

Lakeside
pastel, 11 x 12.5 inches
©2018 Barbara Benedetti Newton